Algemene voorwaarden - Bloemenzaak Roel Peters

Title
Ga naar de inhoud
Roel Peters Bloemenzaak
Markt 7
6191JG Beek

tel 046 4371784

info@roelpeters.nl

kvk 14099680
Algemene voorwaarden Webwinkel(woodwick® Roel Peters)
 
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 
Definities
Roel Peters Bloemenspeciaalzaak: gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 14099680 handelend onder de naam Roel Peters Bloemenspeciaalzaak.
Website: de website van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak, te raadplegen via www.roelpeters.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Roel Peters Bloemenspeciaalzaak en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Roel Peters Bloemenspeciaalzaak en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Roel Peters Bloemenspeciaalzaak slechts bindend, indien en voor zover deze door Roel Peters Bloemenspeciaalzaak uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


 
Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. De verzendkosten bedragen € 5,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak en het voldoen aan de daarbij door Roel Peters Bloemenspeciaalzaak gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Roel Peters Bloemenspeciaalzaak onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Roel Peters Bloemenspeciaalzaak het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Roel Peters Bloemenspeciaalzaak op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
3.5 Bestellingen naar bedrijven worden geleverd tijdens kantoortijden. Moet uw bestelling voor een bepaalde tijd geleverd worden, dan kunt u dit in uw bestelling aangeven bij 'opmerking'. Vult u a.u.b. alleen een uiterlijke leveringstijd in als dit echt nodig is. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden maar kunnen geen garanties geven. Wilt u 100% zekerheid dat uw bestelling er voor een bepaalde tijd is, neem dan telefonisch of per email contact op met de klantenservice. Bij Rouwarrangementen krijgt u altijd de garantie dat de bloemen vóór de door u opgegeven tijd geleverd worden. Mocht het om welke reden dan ook toch niet lukken dan nemen wij contact met u op.(tekst topbloemen.nl)

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
4.1. Zodra de bestelling door Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is ontvangen, stuurt Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. De levertermijn bedraagt in beginsel binnen 3dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak.
4.4. Indien Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
4.7. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Roel Peters Bloemenspeciaalzaak binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 
•             als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 
•             als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 
•             bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Roel Peters Bloemenspeciaalzaak een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Roel Peters Bloemenspeciaalzaak, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Roel Peters Bloemenspeciaalzaak kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
5.8. Op bloemen en fruitmanden is het herroepingsrecht uitgesloten i.v.m. de beperkte houdbaarheid van deze producten. Op alle overige artikelen is het herroepingsrecht wel van toepassing. Dit wil zeggen dat u producten zonder opgaaf van reden retour mag sturen, u dient dit wel binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen kenbaar te maken bij onze klantenservice. Vervolgens heeft u 14 dagen tijd om de producten retour te sturen. Doet u dit a.u.b. zoveel mogelijk in de originele verpakking aan de afzender die op de verpakking aangegeven staat. Nadat de producten door ons retour zijn ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen het door u betaalde bedrag, inclusief bezorgkosten terug op uw rekening. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De kosten voor het terug sturen van de goederen zijn voor rekening van de consument. Als blijkt dat u de producten heeft beschadigd kunnen er kosten in rekening gebracht worden.(tekst art.nr 5.8.  www.topbloemen.nl)
 
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
 
Roel Peters Bloemenspeciaalzaak
Markt 7
6191jg, Beek
 
5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Roel Peters Bloemenspeciaalzaak aanbiedt het product zelf af te halen, mag Roel Peters Bloemenspeciaalzaak wachten met terugbetalen tot Roel Peters Bloemenspeciaalzaak het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 
Artikel 6. Betaling
6.1. Klant dient betalingen aan Roel Peters Bloemenspeciaalzaak volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
6.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is gewezen op de te late betaling en Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Roel Peters Bloemenspeciaalzaak gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 7. Garantie en conformiteit
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Roel Peters Bloemenspeciaalzaak een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
7.2. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Roel Peters Bloemenspeciaalzaak er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Roel Peters Bloemenspeciaalzaak daarvan in kennis te stellen.
7.4. Indien Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 
Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Roel Peters Bloemenspeciaalzaak er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Roel Peters Bloemenspeciaalzaak daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
8.3. Indien Roel Peters Bloemenspeciaalzaak de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
 
Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak, dan kan hij bij Roel Peters Bloemenspeciaalzaak telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Roel Peters Bloemenspeciaalzaak binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Roel Peters Bloemenspeciaalzaak jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak.
10.5. De aansprakelijkheid van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Roel Peters Bloemenspeciaalzaak onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Roel Peters Bloemenspeciaalzaak ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Roel Peters Bloemenspeciaalzaak in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Roel Peters Bloemenspeciaalzaak meldt.
10.7. In geval van overmacht is Roel Peters Bloemenspeciaalzaak niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
11.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak totdat alle vorderingen die Roel Peters Bloemenspeciaalzaak op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
11.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
11.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak te bewaren.
11.4. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
11.5. Zakelijke Klant zal Roel Peters Bloemenspeciaalzaak te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Roel Peters Bloemenspeciaalzaak .
 
Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Roel Peters Bloemenspeciaalzaak verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: www.roelpeters.nl/privacyverklaring
 
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Roel Peters Bloemenspeciaalzaak gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
Roel Peters Bloemenspeciaalzaak
Markt 7
6191jg, Beek
telefoon: 0464371784
e-mail: info@roelpeters.nl
KvK-nummer: 14099680
btw-nummer: NL155741834B01
Wij leveren voor TOPBLOEMEN.NL
Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak
Markt 7
6191JG Beek

046 4371784
+3146 4371784
kvk 140 99 680

info@roelpeters.nl
Terug naar de inhoud